REGULAMIN SERWISU

I. DEFINICJE

KONSUMENT– użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
PANREST– operator i właściciel panrest.pl – firma ICHIBAN Armen Boyakhchyan z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 14 o numerze NIP: 5262364289.
RESTAURATOR– podmiot, prowadzący działalność w zakresie gastronomii, który na podstawie odrębnej umowy z PANREST uzyskał możliwość zawierania umów z użytkownikiem tj. KONSUMENTEM za pośrednictwem panrest.pl
SERWIS– strony internetowe i inne narzędzia www.panrest.pl oraz inne powiązane jednostki, na których udostępnia się usługi
USŁUGI– usługi świadczone przez PANREST KONSUMENTOWI za pośrednictwem SERWISU drogą elektroniczną, polegające w szczególności na udostępnianiu profili RESTAURATORÓW, pośrednictwie w złożeniu zamówienia przez KONSUMENTA, a tym samym zawarciu Umowy z restauracją oraz umożliwieniu wystawienia opinii, z zaznaczeniem, iż niektóre usługi mogą być świadczone po założeniu konta w SERWISIE, a tym samy rejestracji użytkownika
OFERTA– asortyment produktów i usług oferowanych przez RESTAURATORA, które mogą być zamawiane przez KONSUMENTA za pośrednictwem PANREST
ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli składane RESTAURATOROWI przez
KONSUMENTA- za pośrednictwem PANREST, na wybraną przez niego ofertę, na podstawie złożonego ZAMÓWIENIA, skutkującego zawarciem Umowy
UMOWA-  stosunek prawny zawarty między KONSUMENTEM, a RESTAURATOREM na podstawie złożonego ZAMÓWIENIA, dotyczący jego realizacji, dostawy lub odbioru osobistego
KONTO– indywidualne konto użytkownika systemu panrest.pl
KUPON RABATOWY– kod umożliwiający obniżenie ceny, którą ma zapłacić
KONSUMENT- za zamówienie zgodnie z zasadami danej promocji, bądź też zgodnie z rabatem obowiązującym u RESTAURATORA

II ZASTOSOWANIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla KONSUMENTÓW mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez PANREST, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. PANREST informuje, iż korzystanie z SERWISU przez użytkowników jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszego Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejszy REGULAMIN określa w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych w SERWISIE, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. PANREST nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.
Usługi świadczone przez PANREST na rzecz KONSUMENTÓW, a wchodzące w zakres niniejszego Regulaminu mają, w stosunku do nich charakter bezpłatny.
PANREST nieodpłatnie udostępnia KONSUMENTOM niniejsze USŁUGI za pośrednictwem SERWISU w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

III ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenia USŁUG przez PANREST, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez KONSUMENTA z SERWISU, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego regulaminu. Świadczenie USŁUG przez PANREST na rzecz KONSUMENTA nie jest ograniczone w czasie.
 2. KONSUMENCI mają możliwość zarejestrowania się w SERWISIE – utworzenia KONTA na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.panrest.pl swoich danych. Do aktywacji KONTA niezbędnym jest kliknięcie przez Konsumenta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Utworzenie KONTA może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia lub połączenie SERWISU z aplikacją Facebook.com. KONSUMENT może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
 3. Usunięcie Konta danego KONSUMENTA następuje za pomocą poczty elektronicznej na adres office@panrest.pl lub też formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://panrest.pl/kontakt/napisz-do-nas/ po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania przez PANREST.
 4. PANREST ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego KONSUMENTA, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen poszczególnych Restauracji, dostarczania treści o charakterze bezprawnym czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego – jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez PANREST w tym zakresie terminu – nie krótszego niż 7 dni.
 5. PANREST nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia USŁUG na rzecz KONSUMENTA na skutek działania siły wyższej.
 6. Korzystanie przez KONSUMENTÓW z USŁUG, jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 7. Korzystanie przez KONSUMENTÓW z USŁUG świadczonych przez PANREST jest również możliwe na urządzeniach przenośnych. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp urządzenia do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek.
 8. W ramach korzystania z USŁUG niedozwolone jest dostarczanie przez KONSUMENTA treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
  – danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności SERWISU;
  – informacji naruszających jakiekolwiek dobra PANREST lub osób trzecich;
  – innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.
 9. Korzystając z SERWISU KONSUMENCI mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 10. Zakazane jest wykorzystywanie przez KONSUMENTÓW USŁUG w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy PANREST. W szczególności KONSUMENT nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić PANREST na jakąkolwiek szkodę majątkową.
  Zabronione jest pobieranie przez KONSUMENTÓW zawartości baz danych udostępnionych w SERWISIE i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 11. PANREST zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w SERWISIE są objęte ochroną prawa autorskiego. KONSUMENT ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w SERWISIE wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

IV UMOWA I OFERTA

 1. PANREST publikuje OFERTĘ w imieniu i na rzecz RESTAURATORA w SERWISIE, zgodnie z danymi restauracji przekazanymi przez RESTAURATORA.
 2. PANREST prezentuje wszystkie dane Restauracji w sposób wyraźnie wskazujący KONSUMENTOWI jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji OFERTY.
 3. RESTAURATOR może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli KONSUMENT ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zalecamy skontaktować się z Restauracją telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia.
 4. UMOWA KONSUMENTA z RESTURATOREM zawierana jest w momencie ukończenia składania ZAMÓWIENIA przez KONSUMENTA poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. KONSUMENT niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
 5. UMOWA może być prawidłowo wykonana przez restaurację wyłącznie pod warunkiem podania przez KONSUMENTA prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania ZAMÓWIENIA. KONSUMENT jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, które zostały przekazane lub wymienione PANREST lub RESTAURATOROWI.
 6. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji ZAMÓWIENIA KONSUMENT może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych w SERWISIE oraz potwierdzeniu ZAMÓWIENIA. Po złożeniu ZAMÓWIENIA przez KONSUMENTA, winien on być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Restauracji, jak i PANREST, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu ZAMÓWIENIA.
 7. Jeżeli KONSUMENT zdecyduje się na realizację UMOWY poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu ZAMÓWIENIA adresem dostawy w celu jego odbioru.
 8. Jeżeli KONSUMENT zdecyduje się na realizację UMOWY poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu do restauracji o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień danego RESTAURATORA.
 9. W momencie dostarczenia ZAMÓWIENIA Restauracja może poprosić o dokument tożsamości, jeśli Zamówienie obejmuje produkty alkoholowe lub inne produkty z ograniczeniem wiekowym. Jeśli KONSUMENT nie jest w stanie wylegitymować się odpowiednio lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Restauracja odmówi dostarczenia odpowiednich produktów KONSUMENTOWI. W takim przypadku pobrane mogą zostać koszty z tytułu unieważnienia ZAMÓWIENIA.

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z uwagi na charakter oferowanych przez poszczególne Restauracje produktów – produkty spożywcze łatwo psujące się, KONSUMENT nie jest uprawniony do odstąpienia od UMOWY po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej UMOWY przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.
 2. PANREST wskazuje KONSUMENTOWI, że Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od UMOWY, w przypadku: zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy; dezaktualizacji zamieszczonej w SERWISIE OFERTY w sytuacji, gdy KONSUMENT nie zgodził się na alternatywę dotycząca ZAMÓWIENIA złożoną przez Restaurację; przekazania przez KONSUMENTA nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
 3. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą.
 4. W przypadku złożenia przez KONSUMENTA fałszywego ZAMÓWIENIA lub niewykonania przez niego UMOWY (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), PANREST jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych ZAMÓWIEŃ od takiego KONSUMENTA.
 5. PANREST jest uprawniony do niezwłocznego odrzucania ZAMÓWIEŃ składanych przez KONSUMENTÓW, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, PANREST jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

VI PŁATNOŚCI

 1. W momencie zawarcia UMOWY zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, po stronie KONSUMENTA powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji ceny wynikającej z ZAMÓWIENIA. Podana w ZAMÓWIENIU cena stanowi całkowitą cenę jaką zamawiający tj. KONSUMENT zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. KONSUMENT może wywiązać się z obowiązku płatności na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem SERWISU sposobów płatności: przekazując należność kurierowi w momencie dostawy lub płacąc w Restauracji przy odbiorze (gotówką lub kartą płatniczą). Dostępność sposobów zapłaty jest uzależniona od indywidualnych ustaleń poczynionych pomiędzy PANREST, a daną Restauracją tj. RESTAURATOREM i może zostać ograniczona. KONSUMENT jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w SERWISIE podczas składania ZAMÓWIENIA w danej Restauracji i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem ZAMÓWIENIA, tj. przed kliknięciem przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

VII ZASADY ZAMIESZCZANIA OPINII W SERWISIE PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. PANREST umożliwia KONSUMENTOM wstawianie opinii w odniesieniu do złożonych i zrealizowanych ZAMÓWIEŃ przez daną restaurację, w szczególności poprzez możliwość przyznawania im gwiazdek i/lub wystawianie komentarzy w zakresie trzech aspektów: JEDZENIE, OBSŁUGA, DOSTAWA.
 2. W przypadku odstąpienia od UMOWY, wystawione przez KONSUMENTÓW oceny nie będą publikowane.
 3. PANREST jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach wszystkim użytkownikom SERWISU. Oceny ujawniane są w ciągu 7 dni. PANREST ma możliwość usuwania wystawionych ocen.
 4. KONSUMENT zamieszcza oceny wyłącznie na własną odpowiedzialność.

VIII REKLAMACJE

 1. Reklamacje KONSUMENTÓW dotyczące OFERTY, ZAMÓWIENIA lub realizacji UMOWY winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w SERWISIE. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa powyżej PANREST może odgrywać jedynie rolę mediatora.
 2. W przypadku reklamacji KONSUMENTA dotyczącej USŁUG, reklamacja winna być przekazana Działowi Obsługi Klienta PANREST za pośrednictwem: formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://panrest.pl/kontakt/napisz-do-nas/; poczty elektronicznej na adres office@panrest.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Skierniewica 14, 01-230 Warszawa.
 3. Po otrzymaniu przez PANREST reklamacji, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. PANREST potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez KONSUMENTA na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wykonywania USŁUG świadczonych przez PANREST na rzecz KONSUMENTÓW, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Wszelkie spory pomiędzy PANREST, a KONSUMENTEM odnoszące się do realizacji Usług przez PANREST będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.
 2. Polubowne rozwiązywanie sporów – Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. PANREST zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody PANREST.
 3. Newsletter – KONSUMENT składając ZAMÓWIENIE, może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o restauracjach, ofertach specjalnych i kuponach rabatowych. KONSUMENT może w każdej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem: https://panrest.pl/…, po uprzednim zalogowaniu na swoje KONTO lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem office@panrest.pl
 4. PANREST przetwarza oraz przechowuje dane osobowe KONSUMENTA. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 21.08.2019 r.